Bàn về quyền lợi, nghĩa vụ của các bên trong giải quyết chấm dứt hợp đồng lao động khi thực hiện hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp