Bản án về Phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác số 114/2022/HS-ST tại Tòa Án Nhân Dân Huyện Tân Phú